Ideologijos metmenys

Globalizacijos sąlygomis partijoms kyla tos pačios problemos kaip ir tautoms: ką, galima perduoti ir integruojančioms struktūroms, ką lokalizuoti kaip tautai gyvybiškai reikšmingas nacionalines problemas. Pagal problemų sprendimo vietos akcentavimų partijos pamažu ryškėja kaip integralinės (įvairios ,,internacionalų” partijos) ir nacionalines partijos. Centristinės partijos šiuo metu pagal savo prigimtį yra nacionalinius interesus ginančios, taigi geopo1itiškai pasaulio demokratizacijos procesus vykdančios partijos. Nacionalinės partijos ideoлoginių nuostatų atskaitos taškas yra nacionalinė valstybė, kurios pakankamu galių atveju Lietuvos centristai tikisi spręsti tiek lietuvių tautos, tiek pasaulio likimo klausinius. Nacionaliniu lygiu NCP tikslas yra lietuvių tautos išmirimo sustabdymas. lietuvių kalbos ir kultūros išp1ėtojimas, Lietuvos kaip tautos namų stiprinimas, pasaulio politikos lygiu — Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos papildymas atsakomybes nuostatomis ir Visuotinės tautų teisių, deklaracijos priėmimas Jungtinių Tautų organizacijoje.

Visos ideologijos yra visuomenės galių telkimo, ugdymo ir tikslingo panaudojimo teoriniai projektai.
Centrizmas — stabilios (subalansuotos??) visuomenės kūrimo ir palaikymo ideologinė doktrina.
Centro partija tai tautinės santarvės ir nacionalinių interesų partija ir apibrėžia save kaip aiški Lietuvos interesų atstovė, savo pozicija paaiškindama dar ir tuo, kad ji yra pasipriešinimo Europos Sąjungos globalizacijai priemonė.

# Straipsnio antraštė Autorius
1 Geopolitinis fonas Romualdas Ozolas
2 Centrizmas Lietuvoje Romualdas Ozolas
3 Centrizmas Europos Sąjungoje Romualdas Ozolas
4 Pagrindinė ideologinė problema Romualdas Ozolas
5 Globalizacijos ribos Romualdas Ozolas
6 Globalizacijos imperatyvai partijoms Romualdas Ozolas
7 Centro partijos ideologiniai postulatai Romualdas Ozolas
8 Centro partijos postulatų sisteminis išskleidimas Romualdas Ozolas
9 Lietuviškieji centristinės ideologijos akcentai eurosąjunginės integracijos sąlygomis Romualdas Ozolas
10 Partinio gyvenimo pertvarkos Romualdas Ozolas
11 Lietuvos Centro Partija Romualdas Ozolas
12 LCP programinės nuostatos Romualdas Ozolas
13 Ministerijų ir jų padalinių paskirtys Romualdas Ozolas