Partijos nariams

 

 

Gimiau ir liksiu Rainytė (biografija)

Ona Rainytė, tremtinio Vytauto Rainio ir Onos Rainienės jauniausia dukra , trijų brolių sesuo, gimė Dusmenėlių kaime Trakų rajone. Vėliau šeima kėlėsi arčiau Vilniaus, tačiau pačiame mieste buvę tremtiniai, neturėjo teisės apsigyventi. Vytautas Rainys kalėjo Vorkutoje dėl savo brolio Stasio nenorėjusio tarnauti ir pabėgusio iš sovietų armijos. Kai Onos tėvelis mirė, Stasys užėmė Onos gyvenime ypatingą vietą. Iki pat dėdės mirties 2007-aisiais visais gyvenimo ir politinės veiklos klausimais Ona tardavosi su juo. Trys Onos broliai - Jonas, Albinas ir Petras – paprasti Lietuvos vyrai, sunkiu darbu pelnantys duoną sau ir savo šeimoms.

Onos vaikystė Kairėnų kaime prie Vilniaus, jaunystė, ankstyva motinystė kupina nepriteklių ir buitinių rūpesčių . Niekuomet nebijojusi sunkaus darbo, Ona jau vaikystėje išmoko ganyti karves, šerti kiaules, mokykloje užsidirbdavo siūdama kelnes bendramokslėms, plaudama stiklainius Vilniaus konservų fabrike. Ona kimšdavo skilandžius ir dešras savo šeimai , siuvo ir mezgė drabužius dukroms.

Augindama dukreles, Ona baigė ekonomikos studijas, tapo ekonomikos mokslų daktare. Ją ypatingai domino akcinių bendrovių tema. Tačiau sovietinėje sistemoje akcinės bendrovės neegzistavo. Ona svajojo gilinti ekonomikos žinias pasaulio mokslo įstaigose ar forumuose, tačiau, kaip tremtinio dukra sovietiniais metais ji buvo, pagal ano laiko terminus, „nevyjezdnaja‘.

Tik paskelbus Nepriklausomybę 1990-ųjų pavasarį Onai pagaliau pavyko išvykti į ekonomikos konferenciją Harvardo universitete JAV. Kaip konferencijos dalyvei jai buvo prisegtas ženklas su pavarde ir atstovaujama šalimi. Pačią pirmą konferencijos dieną šiame ženkle Ona nubraukė žodį „USSR“ ir vietoj to įrašė ką tik Nepriklausomybę paskelbusios savo Tėvynės pavadinimą „Republic of Lithuania“. Šis Onos žingsnis sukėlė didelį konferencijos dalyvių ir žurnalistų susidomėjimą jauna , išsilavinusia ir drąsia moterimi.

JAV užmegzti kontaktai nenutrūko – Ona buvo pakviesta dirbti Pasaulio banke įmonių privatizavimo, restruktūrizavimo ir bankrotų eksperte. Pasaulio banko deleguota ji dirbo Uzbekistane ir Serbijoje. Privatizavimas buvo jos rūpestis ir Lietuvos vyriausybėje dirbant premjero Rolando Pakso patarėja 2000 - 2001 metais, kuomet vyko vieni skaidriausių Lietuvoje privatizavimo konkursų – Lietuvos taupomojo banko ir LISCO dalies pardvimas užsienio investuotojams.

2004 metais, Darbo partijos pakviesta kandidatuoti Europos parlamento rinkimuose, Ona priėmė iššūkį ir tapo Europos parlamento nare. Beveik 170 000 Lietuvos rinkėjų jai atidavė pirmumo balsus. Europarlamente Ona Juknevičienė pelnė kolegų pasitikėjimą, jai buvo patikėtos aukštos pareigos.

Ona nutraukė bendradarbiavimą su Darbo partija, kuomet 2008 metų vasarį šios partijos frakcija seime palaikė , Onos Juknevičienės žodžiais tarinat, „amžiaus aferą“ – LEO.lt sukūrimą ir visos Lietuvos energetikos monopolizavimą. Parašiusi atsisveikinimo laišką partijos lyderiui Viktorui Uspaskich, Ona ėmėsi visoje Lietuvoje rinkti parašus prieš korupcinį Atominės elektrinės įstatymą– drauge su Romualdu Ozolu, Artūru Raču ir kitais akcijos iniciatoriais. Europarlamentarė kreipėsi į Europos komisiją, prašydama įvertinti šį ypatingai neskaidrų G.Kirkilo vyriausybės sudarytą sandorį. Europos komisijos atsakymas, kurio Ona Juknevičienė laukia artimiausiu metu, greičiausiai padės galutinį tašką gėdingoje sandorio istorijoje.

Pažintis ir bendras darbas su Centro partijos lyderiu Romualdu Ozolu lėmė, kad Ona tapo šios partijos vedle į Europos parlamentą. Būdama nepartinė, ji vertina šios partijos žmonių idealizmą, principingumą, nedalyvaujant jokiuose korupciniuose sandoriuose. Tačiau Ona pabrėžia kad niekuomet netarnaus jokios partijos interesams: „Esu ir liksiu Rainytė. Nepriklausoma ir neprijaukinama.“

Onos dukros Rūta ir Simona - jau suaugę merginos, dirbančios finansų sektoriuje JAE . Pirmajai santuokai iširus, Ona Juknevičienė planuoja bendrą ateitį su ilgamečiu draugu, kelių infrastruktūros specialistu prancūzu Thierry Bodard. Onos dėka Thierry Lietuvoje atrado antrąją tėvynę, mokosi lietuviškai, seka įvykius mūsų valstybėje. Birželio 13-ąją Paryžiuje vyks poros vestuvės, o po to Ona su vyru, lydimi Thierry tėvų ir bičiulių, leisis į kelionę po gražiausias Lietuvos vietas.

 

Lietuvos centro partijos 2009 m. Europos Parlamento rinkimų programinės nuostatos
Mūsų namai - Lietuva

Su naryste Europos Sąjungoje Lietuvos Respublika pradėjo naują savo valstybingumo raidos etapą. Viena vertus - tai sąmoningas dalies valstybės suverenių galių perdavimas Europos Bendrijai, kita vertus - tai siekis didinti mūsų valstybės saugumo garantijas ir galimybę gauti paramą, siekiant užtikrinti Lietuvos piliečiams Europos Bendrijos senbuvių standartus atitinkančias gyvenimo sąlygas.

Mūsų tikslassavo tėvų žemėje patiems spręsti savo būties problemas, išlaikant savo identitetą ir kuriant Lietuvos piliečiams sąlygas saugiai ir pasiturimai gyventi ir dirbti Lietuvoje. Esame įsitikinę, kad narystė Europos Sąjungoje neturi mažinti nepriklausomos Lietuvos suvereniteto, o globalizacija nekeis mūsų  gyvenimo Lietuvoje būdo bei tradicijų.  Mes nenorime, kad Lietuva  būtų galingųjų įrankiu.
Mūsų didžiausia vertybė yra žmogus, Lietuvos valstybės pilietis ir atsakingas visuomenės narys. Mes norime aktyviai dalyvauti kuriant visuomenę, kuri yra teisinga, laisva ir atvira, suteikianti kiekvienam žmogui pasirinkimo laisvę ir galimybes įgyvendinti savo sugebėjimus. Tai visuomenė, kurioje nėra skurdo ir diskriminacijos.
Mūsų visuomenės pamatas yra Lietuvos valstybė - jos nepriklausomybė ir suverenitetas. Saugi ir teisinga, kurianti taiką ir stabilumą, ginanti savo piliečius ir užtikrinanti jų orumą. Skaidri ir atskaitinga savo piliečiams , o jos institucijos ir valstybės veikėjai tarnauja žmonėms.
Mes siekiame, kad Lietuvos valstybėje būtų Demokratija – kuomet visi lygūs prieš įstatymus, kur gerbiamos žmogaus teisės ir pareigos, kurioje vyrautų tolerancija ir solidarumas. Demoktatija - tai atsakomybė ir aktyvus pilietiškumas, informacijos ir žodžio laisvė, valdžių atskyrimas, teismų nepriklausomumas, pagarba ir tolerancija įvairovei, piliečių apsauga nuo skurdo, persekiojimo ir diskriminavimo, monopolinių interesų dominavimo ir žmonių išnaudojimo.
Demokratijos ir teisingumo pamatas bei pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių garantas yra  Lietuvos valstybės Konstitucija- pagrindinis mūsų valstybės įstatymas.
Lietuva Europos Bendrijoje – tai išbaigta, konkurencinga vidaus rinka, kurianti ir suteikianti darbą ir gerovę savo žmonėms. Tai pripažinimas, pagarba ir laikymasis subsidiarumo principų.
Suvokdami, kad narystė Europos Bendrijoje yra Lietuvos Respublikos piliečių referendume patvirtinta valia, mes tikimės kad ji užtikrina Lietuvai:

 1. valstybės sienų apsaugą ir efektyvesnį teisėtvarkos darbą bendradarbiaujant su atitinkamomis europinėmis struktūromis.
 2. šalies energetinę nepriklausomybę;
 3. transporto ir komunikacijų tinklų sujungimą su europiniais tinklais;
 4. galimybes Lietuvos piliečiams mokytis ir tobulintis labiausiai išsivysčiusiose Europos šalyse;
 5. paramą didinant šalies ekonominį potencialą ir žmonių gyvenimo kokybę.

 

būsimiems  europarlamentarams  keliame šiuos uždavinius:

 1. atstovauti ir ginti Lietuvos žmonių interesus Bendrijos lygiu, pirmiausia Europos Parlamente ir kitose Europos Sąjungos institucijose;
 2. laikytis naudos Lietuvos žmonėms viršenybės principo;
 3. būti Lietuvos žmonių atstovais, sprendžiant jų klausimus Lietuvos valdžios institucijose;
 4. siekti Europos Bendrijos politinės sąrangos ir teisinės bazės, kurioje kiekviena šalis narė išlieka savarankiška spręsti savo vidaus problemas ir ginti ir išsaugoti savo kultūrinį paveldą;
 5. siekti galimybės šalims narėms turėti savo atskirą nuomonę Europos Sąjungos užsienio politikos klausimais;
 6. dalyvauti rengiant Europos Bendrijos teisės aktus, pirmiausia direktyvas bei reglamentus, kurie gerintų Lietuvos žmonių darbo ir gyvenimo sąlygas;
 7. rengti ir teikti pataisas bei pasiūlymus Bendrijos teisės aktams, kad būtų tinkamai atspindėti ir apginti Lietuvos žmonių ir valstybės interesai;
 8. sekti ir prižiūrėti, kad Bendrijos teisės aktai būtų teisinga apimtimi ir turiniu perkeliami ir įgyvendinami Lietuvos nacionalinėje teisėje;
 9. teikti pasiūlymus Vyriausybei ir Seimui dėl nacionalinių teisės aktų suderinamumo su Europos direktyvomis ir reglamentais;
 10. būti Lietuvos žmonių ir verslo atstovų tarpininku, sprendžiant jų klausimus Europos Bendrijos  institucijose;
 11. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe ir kitomis institucijomis, priimant sprendimus dėl Lietuvos pozicijos Bendrijos svarstomais klausimais;

 

 

Veiklos priemonės

 1. dirbti Europos Parlamento komitetuose  ir kitose struktūrose  pagal savo kvalifikaciją, patyrimą ir kompetenciją;
 2. bendradarbiauti su Šiaurės šalių, Rytų ir Vidurio Europos deputatais, siekiant efektyviai spręsti bendras regiono problemas;
 3. dalyvauti plenarinėse, komitetų, politinių grupių diskusijose ir kituose renginiuose, siekiant pristatyti Lietuvos žmonėms rūpimus klausimus ir užtikrinti, kad jie būtų neatidėliojant sprendžiami Bendrijos ir Lietuvos institucijose;
 4. užmegzti glaudžius ryšius su Europos Komisijos, Tarybos ir kitų Bendrijos institucijų darbuotojais, teikti jiems pasiūlymus bei paklausimus dėl svarbiausių  Lietuvos žmonių interesų;
 5. konsultuotis su Europos Komisijos bei Parlamento ekspertais dėl efektyviausių ir naudingiausių Lietuvos žmonėms būdų įsisavinant Bendrijos finansines lėšas;
 6. dirbti išven su visais Lietuvos atstovais Europos Parlamente, siekiant geriausio rezultato Lietuvos žmonėms ir valstybei;
 7. bendradarbiauti su Europos parlamento ir šalių narių politinėmis grupėmis, pasisakančiomis už suverenių nacionalinių galių išsaugojimą;
 8. nuolat atsiskaityti Lietuvos žmonėms apie atliktą ir vykdomą darbą  per žiniasklaidą bei susitikimuose su visuomene.

 

Kandidatų i Europos Parlamentą sąrašas

1                      Ona JUKNEVIČIENĖ
2                      Arūnas GRUMADAS
3                      Arūnas GUMULIAUSKAS
4                      Saulius LAPIENIS
5                      Ulijana PETRAITIENĖ
6                      Nijolė UINSKIENĖ
7                      Mindaugas KONČIUS
8                      Asta Antanina TAMULEVIČIENĖ
9                      Albinas STANKUS
10                    Vytautas GRIŠČENKO
11                    Rimantas MAKRICKAS
12                    Jolanta KRUTKEVIČIENĖ
13                    Verginija MASILIAUSKIENĖ
14                    Rytis VAIČAITIS
15                    Egidijus ALBREKTAS
16                    Rolandas RAGALIAUSKAS
17                    Sigutė EŽERSKIENĖ
18                    Danutė POCIENĖ
19                    Gintas JONAUSKAS

 

 
 
Tinklapio dizainas ir kūrimas: Ieva Krigelytė